อบต.โอดศก.แย่-จัดเก็บภาษีได้น้อย จี้รัฐลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

พะเยานายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายก อบต.ออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยติดต่อกันมา 2-3 ปี ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของ อปท.ลดลง โดยท้องถิ่นได้รับผลกระทบเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ออกกฎหมายการถือครองที่ดินทำกินช่วยลดภาระการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ของประชาชน ส่งผลต่อรายได้ภาษีของ อปท.ลดลงประมาณ ร้อยละ 10 กรณีภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายหากประชาชนที่ถือครองที่ดิน ที่เป็นที่ไร่ ที่สวน ซึ่งเป็นที่ทำกิน มีไม่เกิน 3 ไร่ ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งครอบครัวหนึ่งๆ มีการโอนที่ดินแบ่งให้แก่ลูกหลาน ทำให้เกิดการกระจายที่ดินถือครองมากขึ้น แต่จำนวนเนื้อที่ลดลงจึงหลุดเกณฑ์เสียภาษีบำรุงท้องที่

ในส่วนของภาษีโรงเรียนและภาษีกิจการร้านค้า ทาง อบต.ออย สำรวจพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีร้านค้าที่แจ้งยกเลิกกิจการ 10 ราย ขณะที่มีผู้ประกอบการร้านค้าแจ้งขอจดทะเบียนรายใหม่เพียง 2-3 ราย เท่านั้น สาเหตุที่แจ้งยกเลิกมาจากสาเหตุสำคัญ คือ 1. รายได้ลดลงประสบภาวะขาดทุน 2. ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนสินค้า ทั้งการผลิตและขนส่งเพิ่มขึ้น และ 3. สถาบันการเงิน ธนาคาร ไม่ปล่อยกู้เพิ่มเนื่องจากกลัวหนี้สูญ หรือปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้เก่าเพื่อป้องกันหนี้เสีย

ปัจจัยเหตุเหล่านี้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของ ท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นมีรายได้ลดลงย่อมกระทบต่อการ นำไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ขณะที่รัฐบาล แจ้งว่าตัวเลข GDP ในระดับประเทศเพิ่มขึ้นนั้น ข้อเท็จจริงคือ GDP โตในกลุ่มของนายทุน แต่ GDP ในกลุ่มของประชาชนทั่วประเทศไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ทางออกรัฐควรกระจายรายได้ ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนมีกำลังซื้อ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด