แจงเอฟทีเอฮ่องกง เชื่อเอื้อธุรกิจไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวในการสัมมนาเรื่อง “ASEAN-Hong Kong FTA โอกาสทางการค้าเพื่อเปิดตลาดสู่แดนมังกร” เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ว่า ฮ่องกงเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่สำคัญของไทย มีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าและการลงทุนไปสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงด้านลงทุนอาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562

นางอรมน กล่าวว่า ในส่วนของการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการและการลงทุนไทยอนุญาตให้ผู้ให้บริการของฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทย จำนวน 74 สาขาย่อย ขณะที่ฮ่องกงอนุญาตให้ผู้ให้บริการของไทยเข้ามาลงทุนในฮ่องกงได้จำนวน 77 สาขาย่อย ในส่วนของการค้าสินค้านั้น นอกจากฮ่องกงจะไม่สามารถขึ้นภาษีสินค้าที่ส่งออกจากอาเซียนได้แล้ว การลดภาษีสินค้ายังเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้การเปิดตลาดการค้าบริการจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดยการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกงมาไทย ส่วนการลงทุนนั้น ความตกลงจะช่วยขจัดอุปสรรคการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกง ขณะเดียวกันความสะดวกดังกล่าวยังกระตุ้นให้นักธุรกิจฮ่องกงเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่ง ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และบริการธุรกิจที่ฮ่องกงมีศักยภาพ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน