มรภ.สงขลา พัฒนาเกาะยอ ปั้นมัคคุเทศก์น้อยรับนักท่องเที่ยว

ผศ. นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ชุมชนเกาะยอเป็นพื้นที่หนึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือการบริการวิชาการ ทำให้ทางคณะทราบถึงศักยภาพของชุมชนที่มีความโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม เชิงความ หลากหลายด้านทรัพยากรทั้งพืชพรรณประจำถิ่นและสัตว์น้ำ ตลอดจน วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
“การลงพื้นที่เพื่อร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่าการจัดการท่องเที่ยวในเกาะยอมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าศักยภาพที่ชุมชนมี และชุมชนแสดงความจำนงที่จะร่วมมือบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ทางคณะจึงจัดทำแผนงานวิจัย เรื่องการบริหารจัดการและการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน โดยวิจัย 6 โครงการ”
ด้าน ดร. รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการนี้มีที่มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนในการบริการวิชาการ ประกอบกับการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ในคณะ ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน พบว่าเกาะยอเป็นชุมชน ที่มีศักยภาพ เพียงแต่อาจขาดปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการที่ดี ที่ผ่านมา มีการทำวิจัยในพื้นที่เกาะยอมาแล้วบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะวิจัยเฉพาะเรื่อง จึงนำมาสู่แนวคิดการดำเนินงานแบบชุดโครงการ แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย

“1. ศึกษาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนเกาะยอ 2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3. ศึกษาทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ       ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการทำงานพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10   4. ศึกษาสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5. รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีไทยชุมชนเกาะยอ และ 6. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์น้อย ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์มาเที่ยว ที่เกาะยอจำนวนมาก

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด