เกษตรอุตรดิตถ์ รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับอำเภอตรอน จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะเป็นพิษ และส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยนำมาเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เกษตรจังหวัด เชิญชวนให้เกษตรกรพื้นที่อำเภอตรอน และอำเภอใกล้เคียงมาร่วมงาน และนำความรู้ และเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆ ไปใช้ประโยชน์

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นระดับจังหวัด” ขึ้น ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกร ให้หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เกิดปัญหาหมอกควัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลเสียโดยตรงกับการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำลง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเผาวัชพืช เศษพืชที่เหลือจากการให้ผลผลิตแล้ว รวมทั้งวัตถุอื่นๆ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างและแสวงหาความร่วมมือ การกำกับดูแล การควบคุมป้องกันการเผา จึงเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสม สมควรให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยอันตราย ผลกระทบที่จะได้รับ และให้มีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมดูแล ไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ให้ได้

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนเพื่อนเกษตรกร และประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมงาน “วันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นระดับจังหวัด” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง หมู่ที่ 5 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ การจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 7 ฐานเรียนรู้ อาทิ เกี่ยวกับการหยุดเผาในพื้นที่ การทำและใช้ประโยชน์จากเศษสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย นวัตกรรมการผลิตที่ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเกษตร เช่น พลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากวัสดุเกษตร การจัดการดินปลูกพืช สาธิตหลักวิธีการควบคุมไฟ และแก้ไขกรณีเกิดไฟไหม้ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ การแข่งขัน สาธิต แจกของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช/รายงาน