กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี

       นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.50 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวและเป็นการระบายข้าวออกจากพื้นที่การผลิตให้มากที่สุด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยเปิดพื้นที่บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวทั่วประเทศนำข้าวสารชนิดต่าง ๆ มาจำหน่ายภายใต้ชื่อ “กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจำหน่ายข้าวสารช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ข้าวจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเบื้องต้นสัปดาห์แรกจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวกล้องงอก ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นำข้าวสารหอมมะลิ 105 คุณภาพดีบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ๆ ละ 25 บาทมาจำหน่าย และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวจังหวัดสุรินทร์ได้นำข้าวสารหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม ๆ ละ 35 บาท หรือเฉลี่ยถุงละ 100 บาท และยังมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิใหม่นำมาจำหน่ายร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงร่วมกันอุดหนุนและเป็นการช่วยเหลือชาวนาผู้ผลิตข้าว

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด ซึ่งมีปั๊มน้ำมันกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ซึ่งมีร้านไทวัสดุสาขาต่าง ๆ จำนวน 42 สาขา กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด รวม 36 จังหวัด ให้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตรมาจำหน่ายในปั๊มน้ำมันและร้านค้าไทวัสดุ ทั้ง 2 หน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวขณะนี้มีอยู่ประมาณ 350 กลุ่ม ที่มีโรงสีข้าวในชุมชนและสามารถแปรรูปเป็นข้าวสารได้ โดยมีกำลังการผลิตและแปรรูปข้าวตั้งแต่ขนาดตั้งแต่ 0.5 ตันขึ้นไปต่อวัน ส่วนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณามาตรการสินเชื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ขนาดเล็ก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการจัดตั้งโรงสีชุมชน โรงอบลดความชื้นข้าว และลานตากข้าว โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อัตราร้อยละ 0.01 ให้แก่สหกรณ์การเกษตรขนาดเล็กและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสนใจรวมกลุ่มจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน โรงอบ และลานตาก ให้สมาชิกกลุ่มบริหารจัดการเอง โดยไม่ต้องไปอาศัยโรงสีขนาดใหญ่และพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป