งานเฮลท์แคร์ 2018 “สายตาดีมีสุข” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานมี 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561ณ เพลนารีฮอล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี งานแฟร์สุขภาพ อันดับ 1 ของเมืองไทย “เฮลท์แคร์ 2018” ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม “สายตาดีมีสุข” ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ เพราะโรคเกี่ยวกับตาเป็นปัญหาสุขภาพ อันดับที่ 9 ของประเทศไทย โดยมีสถิติผู้ป่วยเกี่ยวกับสายตาในสถานบริการสาธารณสุข จากการสำรวจล่าสุดกว่า 5 ล้านราย/ปี การจัดงานในแต่ละครั้ง ยังต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะการป้องกันโรคก่อนการรักษา

ในช่วงพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวพิธีเปิดงาน และ รศ.นพ. อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์สุขภาพตาของคนไทย” ส่วนบนเวทีกิจกรรมของแต่ละวันยังมีเสวนาหลากความรู้จากแพทย์จักษุแพทย์ และกูรูสุขภาพ มาให้ความรู้แบบจัดเต็มตลอด 4 วัน อาทิ “สายตาดีมีสุข” มอบแสงสว่าง ร่วมสร้าง รพ. จักษุบ้านแพ้ว โดย พญ. สิทธิกา โคกขุนทด รองผู้อำนวยการ รพ. บ้านแพ้ว, สายตาดีด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด โดย พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา ผอ. ศูนย์จักษุและเลสิก รพ. กรุงเทพ และ คุณอุราภา วัฒนะโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูดวงตาด้วยวิธีธรรมชาติ

ดูแลรักษาสุขภาพดวงตาด้วยสมุนไพร โดย ภญ. วัจนา ตั้งความเพียร เภสัชกรชำนาญการ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร, “ดนตรีบำบัด” นวัตกรรมรักษาต้อกระจก รางวัลเหรียญทองโลก โดย รศ.นพ. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โฟกัสสุขภาพฟันคน 3 วัย โดย ผศ.ทพญ.ดร. อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รู้ทันโรคหัวใจสไตล์คุณหมอนักอนุรักษ์ โดย นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เทคนิคปกป้องดวงตา แก้ไขปัญหาก่อนสาย นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง เรื่องกระจกตา ต้อกระจก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ. ราชวิถี ที่สำคัญ หลังจบเสวนายังเปิดห้องพิเศษเพื่อให้ประชาชนที่สนใจถามปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมได้อีกด้วย ตลอด 4 วัน ของการจัดงาน ยังมีเวิร์กช็อป CPR ปฐมพยาบาลยื้อชีวิต-คืนชีพ โดย คณะแพทย์จาก รพ. เลิดสิน

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวในพิธีเปิดงานว่า จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ เกิดโรคและภัยคุกคามใหม่ๆ ขึ้น รวมทั้งโรคที่เกิดกับดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการมองเห็น ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของการเกิดสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง รวมทั้งโรคตาที่สำคัญ ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคทางจอประสาทตา และโรคของกระจกตา ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพตาในทุกช่วงวัย ไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งหลายโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง การที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน จัดงาน “เฮลท์แคร์ 2018” ขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เกิดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ในการดูแลสุขภาพของตน เพื่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป

สำหรับงานเฮลท์แคร์ 2018 จัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และสื่อในเครือ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) รวมทั้งหน่วยงานและธุรกิจด้านสุขภาพอีกมากมาย

เนื่องจากจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองรอบ 10 ปี ไฮไลต์ในปีนี้จึงพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสถานพยาบาลชั้นนำได้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสุขภาพฟรี ใน “เมืองสุขภาพ” มากที่สุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ถึง 16 แห่ง เช่น รพ. บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตรวจตาระบบดิจิตอล ด้วยเครื่อง Digital Slit Lamp โดยจักษุแพทย์, ตรวจวัดค่าสายตา และตรวจหาค่าความผิดปกติของสายตา, ตรวจวัดความดันลูกตา, ตรวจดูเบาหวานขึ้นตา ตรวจดูเส้นเลือดในจอประสาทตา ด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา, รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, รพ. กรุงเทพคริสเตียน ให้บริการ Lid Spa สปาเปลือกตา และตรวจความสมบูรณ์ของกระจกตา, ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยูเฮลท์แคร์ ตรวจสุขภาพตา โดยถ่ายรูปจอประสาทตา และวัดความดันตา ด้วยเครื่อง Tension, รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น จับชีพจร และให้คำปรึกษาสุขภาพ โดยศูนย์การแพทย์แผนจีน, มูลนิธิถันยรักษ์ฯ บริการตรวจแบบแมมโมแกรม โดยรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ยังเปิดคลินิกพิเศษ บริการให้คำปรึกษา-ตรวจฟรี แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ 1. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ A(H1N1) A(H3N2) B(Yamagata) B(Victoria) ในราคาพิเศษ 260 บาท 2. ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และ 3. กิจกรรมเช็กให้ชัวร์อย่ากลัวโรคซึมเศร้า ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดห้องทันตกรรมให้บริการตรวจ-รักษาฟัน ฟรี ได้แก่ 1. อุดฟันหน้า-หลัง 2. ขูดหินปูน 3. ถอนฟัน และ 4. ผ่าฟันคุด

ในปีนี้ บริเวณ “เมืองสาธารณสุข” ยังคงคึกคักด้วยกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังมาจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สาธิตการทำอาหารสุขภาพ ตอบคำถามเล่นเกมชิงรางวัล ฯลฯ

ด้านผู้นำสมุนไพรไทยอย่าง มูลนิธิ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปีนี้จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆ มา ไฮไลต์อยู่ที่สวนสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ ผิว ผม เล็บ และฟัน กว่า 100 ชนิด เปิดให้บริการฟรี อาทิ ตรวจวิเคราะห์สุขภาพผิวหน้า ตรวจให้คำปรึกษา จ่ายยาสมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย และแจกสูตร การดูแลสุขภาพแบบเบญจกัลยาณี งามอย่างไทย พร้อมทัพผลิตภัณฑ์สมุนไพร นวดไทยอภัยภูเบศร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

งานในครั้งนี้ ยังมีนิทรรศการ 10 ปี เฮลท์แคร์ กับเส้นทางสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทย กิจกรรม Grand Charity จำหน่ายของที่ระลึก ออกแบบโดย ยุรี เกนสาคู ศิลปินร่วมสมัยระดับประเทศ เพื่อระดมทุนสร้าง รพ. จักษุบ้านแพ้ว กิจกรรมสาธารณกุศล “ตาดีมีโชค” ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย รายได้มอบเป็นสาธารณกุศล กิจกรรม 10 ปี 10 ฐาน ผลาญแคลอรี สนุกกับการเดินภายในงาน เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 10 ด่าน รับเข็มที่ระลึกพิเศษ (จำนวนจำกัด) พิเศษกับจุดพักผ่อนภายในงานที่ออกแบบมาเพื่อผู้ร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะ

งาน “เฮลท์แคร์ 2018…สายตาดีมีสุข” นับเป็นอีกช่องทางของการเข้าถึงความรู้ บริการด้านสุขภาพ และได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย