สงขลา ทุ่ม 20 ล้าน เนรมิตตลาดประชารัฐโคกไร่ ศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตท้องถิ่น

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวว่า อบจ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยไทย จัดกิจกรรม “ส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดโคกไร่” อ.เมือง จ.สงขลา และร่วมกันบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้ตลาดโคกไร่ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมีความคุ้มค่ามากที่สุด

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตลาดประชารัฐโคกไร่ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ม. 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ใช้งบประมาณปี 2560 ประมาณ 20 ล้านบาท ปรับปรุงตลาด เพื่อให้มีความพร้อมอยู่ในสภาพที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ประมง อาหารท้องถิ่นสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวประมงผู้ผลิตสินค้าชุมชน และประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรม

ทางด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมตลาดประชารัฐ ตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขายและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน