วาดฝันชาวนาไทยรายได้ปีละ 4 แสน ก.เกษตรฯ วางแผนยุทธศาสตร์-แต่ย้ำต้องกล้าเปลี่ยน

กระทรวงเกษตรฯ วาดฝันเกษตรกรไทยรายได้ปีละ 4 แสน/คน ภายใน 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะชาวนาต้องดีขึ้นภายใน 5 ปี ตามนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ ชี้เงื่อนไขต้องกล้าเปลี่ยนแปลงพืชที่ปลูก และร่วมทำนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน-ผลผลิตได้มาตรฐาน

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 20 ปี ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า 13,000 เหรียญสหรัฐ ต่อคน ต่อปี หรือประมาณ 4 แสนบาท ต่อคน ต่อปี

สอดคล้องกับสิ่งที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยประกาศไว้ว่า อีก 5 ปี ชาวนาไทยจะรวยไม่มีคนยากจนแล้ว เพราะในแผน 20 ปี ของกระทรวงยังแทรกด้วยแผน 5 ปี ที่กำหนดการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งต้องกำหนดเป้าหมายการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการเพาะปลูก โดยใช้แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ (อะกรี-แมพ)

“การที่ชาวนาไทยจะรวยได้ใน 5 ปี ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อรวมปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การมีระบบ และการมีบริหารจัดการน้ำที่เพียงพอ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพดิน การผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด โดยใช้การตลาดนำการผลิต ตามเป้าหมายที่เคยประกาศไว้

พร้อมกันนี้ต้องใช้การทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้การบริหารต้นทุนลดลงประมาณ 20% เพื่อเป้าหมายรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ถ้าเกษตรกรได้ทำตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ต้นทางให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อความต้องการของตลาด

แผนยุทธศาสตร์การเกษตรมีเป้าหมายให้ชาวนา หรือเกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจน กระทรวงเกษตรฯ ทำไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอาจขับเคลื่อนไปได้ช้า เนื่องจากความคุ้นเคยของเกษตรกรที่ยังทำการเกษตรแบบเดิมที่เคยทำมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่กล้าปรับเปลี่ยนไปทำแบบใหม่ที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็ยังคงเป็นแบบเดิม คือต้นทุนสูงและขาดทุน

ยุทธศาสตร์การเกษตร หากกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรทำต่อเนื่อง เชื่อว่าจากนี้ไปภายใน 5 ปี ชาวนาไทยจะหลุดพ้นจากความยากจนได้ นอกจากนี้ ต้องเร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดเป้าหมายสินค้าเกษตรอีก 20 ปี จะต้องผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด