ทีเส็บ จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชูไมซ์โครงการเพื่อชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เผยว่า ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรืออุตสาหกรรมไมซ์ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งศึกษาดูงานใหม่ๆ ในประเทศ และเล็งเห็นว่าชุมชนสหกรณ์มีศักยภาพที่จะทำได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างรายได้เพิ่ม ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะในเมืองรองและชุมชนรายย่อย

สำหรับโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ทีเส็บได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้น โดยจะคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่สำหรับธุรกิจไมซ์ รองรับการจัดประชุม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสินค้าในชุมชนกับองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน มีสหกรณ์ชุมชนนำร่องที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศแล้ว 37 แห่ง โดยการดำเนินงานจะจัดทำเป็นคู่มือสถานที่จัดงานไมซ์เพื่อชุมชน กำหนดเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะจัดทำแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งองค์กรธุรกิจ สถาบันต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า “นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าและบริการ จะได้เปิดพื้นที่ต้อนรับตัวแทนของภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะผู้เข้าร่วมประชุมกับทางทีเส็บได้เข้ามาศึกษาดูงาน และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ด้านธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนต่อยอดธุรกิจให้กับสหกรณ์ ทั้งทางช่องการตลาด การพัฒนาดีไซน์รูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความเข้าใจและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน อันจะส่งผลทำให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด” นายพิเชษฐ์ กล่าว