ใช้นกแสกปราบหนูในสวนปาล์มได้ผล เร่งขยายสู่เกษตรกร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ลำทับ จ.กระบี่ ของนายสมหวิง หนูศิริ ประธานศูนย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานอารักขาพืช ทั้ง ระดับกรม-เขต-จังหวัด-อำเภอ (14 จังหวัดภาคใต้) ตลอดจนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (ศพก.) เข้าร่วมประชุม

นายประสงค์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยที่มีคุณภาพ จาก 2 หน่วยงานโดยตรง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมจะให้ความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูปาล์มน้ำมัน (หนู) โดยการใช้นกแสก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จมาก จึงต้องมีการขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริงในสภาพแปลงของเกษตรกร ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรที่ต้องนำผลงานนี้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน ในปี 2561 เราได้ดำเนินการนำร่อง ไปจำนวน 3 จังหวัด และคิดว่าจะต้องมีการดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 2 ในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อไป กรมส่งเสริการเกษตรจึงขอขอบคุณ คณะนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะคุณเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำโดย นสพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ และ รศ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่เป็นคณะกรรมการ ศพก.ลำทับ

นายประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้เราจะมีการปล่อยนกแสกคืนสู่ธรรมชาติร่วมกัน เพื่อให้นกแสกเหล่านี้ ได้ไปทำงานควบคุมปริมาณหนูในสวนปาล์มให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล และขยายพันธุ์ เพิ่มพูนมากขึ้นในธรรมชาติต่อไป