ปิดฉากสวย งานของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ผู้เข้าชมงาน 6 หมื่นราย ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้กว่า 12 ล้าน

สศก. เผยผลติดตามการจัดงานของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ผู้เข้าชมงานกว่า 63,000 ราย สร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการจำหน่ายสินค้ามูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ชูสินค้ายอดฮิตข้าวมันไก่เบตง จ.ยะลาครองแชมป์ยอดขายเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นกลุ่มแม่บ้านฟาตอนียะลา จ.ยะลา และกลุ่มครอบครัวมีดเลาะตาสับปะรด จ.ยะลา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการติดตามการจัดงานของดีชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนสนับสนุนสินค้าชายแดนใต้สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี  และนราธิวาส จัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากการติดตามประเมินผลการจัดงาน ของ สศก. โดยศูนย์ประเมินผล ซึ่งลงพื้นที่ประเมินการจัดงานตลอดระยะเวลา 10 วัน พบว่า มีผู้เข้าชมงาน 63,870 ราย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจำหน่ายสินค้ามูลค่า 12.64 ล้านบาท สำหรับสินค้ายอดฮิต 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง จ.ยะลา ครองแชมป์ยอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ยอดขาย 911,500 บาท รองลงมา เป็นกลุ่มแม่บ้านฟาตอนียะลา จ.ยะลา จำหน่ายอาหารแปรรูป เช่น เนื้อสวรรค์ เนื้อเค็ม ข้าวหมกไก่ แกงไตปลา ยอดขาย 387,500 บาท และกลุ่มครอบครัวมีดเลาะตาสับปะรด จ.ยะลา จำหน่ายมีดเลาะตาสับปะรด สับปะรดผลสด สับปะรดกวน ยอดขาย 325,000 บาท

ภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 73 พึงพอใจต่อการจัดงาน เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าชมงาน ร้อยละ 97 เห็นว่าการมาเที่ยวชมงานในครั้งนี้คุ้มค่า เนื่องจากได้มีโอกาสมาจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ซึ่งร้อยละ 93 จะกลับมาเที่ยวชมงานอีกหากมีการจัดงานครั้งต่อไปแน่นอน เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับประทานอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมที่มาจากชายแดนภาคใต้ของจริง และสถานที่ยังสะดวกในการจับจ่ายซื้อขายอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ซึ่งดำเนินการจัดงานต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งผลการจัดงานตลอดมาได้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนำสินค้ามาจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ ผู้บริโภครู้จักสินค้าหลากหลายชนิดมากขึ้น ซึ่งบางชนิดไม่มีการจำหน่ายในตลาดทั่วไป ที่สำคัญคือ เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้อย่างดีอีกด้วย