วว.ลงนามความร่วมมือ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจไร่กำนันจุล

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่กำนันจุล จำกัด ลงนามความร่วมมือใน “โครงการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจไร่กำนันจุล” วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์

ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ วทน. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ในการพัฒนานวัตกรรมเกษตร/อาหาร/สมุนไพร/วัสดุ/พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาหรือค้นคว้าทาง วทน. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม อันเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยั่งยืน

นายสายันต์ ตันพานิช กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของ วว. ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรม การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านกระบวนการด้าน วทน. โดยมีแนวทางการพัฒนาคือเร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สนับสนุน ส่งเสริมและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

“…ในนามของ วว.มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท จุลไหมไทย รู้สึกภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศที่การดำเนินงานของทางไร่ฯ มีส่วนมากในการพัฒนาการเกษตรของไทยโดยไม่ได้คำนึงถึงรายได้ของตนเองเท่านั้น แต่ทางไร่ฯ ได้พัฒนาเครือข่ายเกษตรเลี้ยงไหมในพื้นที่กว่า 4,000 ราย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ ระหว่าง วว. และบริษัท จุลไหมไทย จำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองหน่วยงาน อีกทั้งจะส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน วทน. ในเชิงพาณิชย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป..” รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวสรุป

นายจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กล่าวว่า ธุรกิจหลักของกลุ่มไร่กำนันจุลจะเป็นโรงงานสาวไหมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่ผ่านมาได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับ วว.สำเร็จในโครงการผลิตปุ๋ยปลาออร์แกนิกซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตปลาส้ม และได้นำมาใช้เพิ่มผลผลิตการเกษตรของไร่ในปัจจุบัน ความร่วมมือในวันนี้จะนำร่องมุ่งเพิ่มมูลค่าแกลบดำซึ่งเป็นของเสียในโรงงานสาวไหม และการวิเคราะห์สารสกัดสำคัญในดักแด้เพื่อผลิตเป็นอาหารเสริม อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

“…เราทำงานด้านพัฒนาเกษตรมา 80 ปี พื้นฐานของเราคือเกษตร ซึ่งการทำเกษตรในอนาคตจะต้องเป็นเกษตร 4,0 มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในกระบวนการ วว.เปรียบเสมือนแสงเทียนส่องทางเราและเราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน…” กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด กล่าว