หลงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา สัมผัสอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เหนือสุดแดนอีสาน จังหวัดบึงกาฬ

ค้นเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาสุดครีเอท เยือนถิ่นวิถีชุมชนท่องเที่ยวอันน่าหลงใหล ยลโฉมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางแห่งธรรมชาติ เหนือสุดแดนอีสานจังหวัดบึงกาฬ สัมผัสเอกลักษณ์แห่งวิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่า ท่องเที่ยวบึงกาฬตามแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง 8 อำเภอ ใน 2 เส้นทาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยว Press Tour โดยนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สัมผัสชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบึงกาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่ชุมชน อันนำไปสู่การกระจายรายได้ สร้างฐานรากเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ “โครงการ สื่อสารสร้างการรับรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบึงกาฬ” โดยเสิร์ฟเส้นทาง Press Tour ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 เส้นทาง ประกอบไปด้วย เส้นทางที่ 1 อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด, เส้นทางที่ 2 อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอโซ่พิสัย

กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งดำเนินภารกิจในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แห่งชาติ และแผนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติโดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายที่เน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านขายสินค้าในชุมชนของตน โดยการดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอก และจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การสื่อสารสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยวิธีการชูอัตลักษณ์ความงดงามของวิถีชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณชน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง