เกษตรฯ เผย เครือข่ายทำงานภาคเกษตร ดึง ศพก. แปลงใหญ่ ร่วมสานพลังประชารัฐ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) อ.เมือง จ.กระบี่ ว่าการขับเคลื่อนฯ งานในปี 2562 ที่มุ่งเน้นให้แปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงการทำงานเครือข่าย และให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะนโยบายสำคัญ เช่น โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และใช้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เป็นศูนย์ในการทำความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องศัตรูพืชต่างๆ ทั้งนี้ ศพก. มีบทบาทในการในการช่วยเชื่อมโยงตลาดสินค้าแปลงใหญ่ได้ด้วย โดยเบื้องต้น สั่งการให้ทุกพื้นที่ คัดกรองสินค้าเกษตรที่พร้อมแลกเปลี่ยน พร้อมระบุช่วงเวลา และปริมาณของผลผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ ยังต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในเครือข่ายมากขึ้น

นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ ยังถือเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ชุดใหม่ โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ได้แก่ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ รองประธานเครือข่าย 4 ภาค ประกอบด้วย นายอุดม วรัญญูรัฐ (ภาคกลาง) นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นายยรรยงค์ ยาดี (ภาคเหนือ) นายสุมาตร อินทรมณี (ภาคใต้) และประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ได้แก่ นายบุญมี สุระโคตร ส่วนรองประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ ได้แก่ นายสำราญ ครรชิต ฝ่ายบริหาร นายนัยฤทธิ์ จำเล (วิชาการ)

ทั้งนี้ ยังได้ย้ำในการประชุมถึงการขับเคลื่อนและผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น