เกษตรฯ ดีเดย์ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง สานพลังประชารัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปีการผลิต 2559/60 หรือ ข้าวนาปรัง) มีเป้าหมายปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศ    กว่า 7.2 ล้านตัน จนทำให้ต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ เข้ามาเสริมชดเชยส่วนที่ขาด

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 1. ลดปริมาณผลผลิตข้าวที่มากเกินความต้องการ เพื่อปรับระบบให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดของผลผลิตทั้ง 2 ชนิด ซึ่งปัจจุบันผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท 2. พื้นที่เป้าหมายมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มีพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมกันกว่า 8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเขตชลประทาน รวม 2 ล้านไร่ และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทดลองนำร่องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวรอบที่ 2 หรือข้าวนาปรังในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า เกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตเฉลี่ย 900 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีกำไรจากการผลิตไร่ละ 2,000 – 4,000 บาท  3. เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์คุณภาพ โครงการให้เกษตรกรใช้พันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพ ที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันแล้วว่าข้าวโพดลูกผสมจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดกว่า 1 เท่าตัว นอกจากนี้ บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมมือกับภาครัฐ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม เกษตรกร และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้คุณภาพดี และ 4. มีตลาดรับซื้อแน่นอน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำ MOU จับมือกับภาคเอกชน ผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อันเป็นความตั้งใจของรัฐ ด้วยความร่วมมือของเอกชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อรับซื้อผลผลิตตามมาตรฐานที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เบอร์ 2 ความชื้น 14.5% ในราคา ไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกิโลกรัม ณ หน้าโรงงานกรุงเทพและปริมณฑล อีกทั้งการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาโดยปกติจะมีคุณภาพดีกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในฤดูฝนเนื่องจากเก็บเกี่ยวในช่วงปลอดฝน

2

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 254,827 ไร่ เกษตรกร 25,963 ราย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. สาขาเรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการตลาด ร่วมกันดูแล และมีเจ้าหน้าที่ติดตามและรายงานให้ทราบผล            การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ เกิดจากความกังวลในเรื่องของการปลูกเนื่องจากไม่คุ้นเคย และสภาพดินบางพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก จึงเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้พื้นที่ที่เกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการ อีก 1.75 ล้านไร่ ติดตามการเพาะปลูกเกษตรกรอย่างใกล้ชิด นอกจากจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังให้จัดทำแปลงทดสอบ/สาธิต เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นจุดเรียนรู้ ของชาวนาในการที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคต เบื้องต้น กำหนดไว้ 6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, อยุธยา, ฉะเชิงเทรา, อ่างทอง และสระบุรี จังหวัดละ 50 ไร่

และสำหรับงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2               ปี 2559/60) ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ บ้านวังน้ำขาว อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและจะทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ     โดยจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งภายในงานจะชมการแข่งขันการไถเตรียมดิน และ เยี่ยมชมแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเกษตรกร จำนวน 2,428 ราย พื้นที่ข้าวโพดในโครงการฯ ทั้งหมด 40,893 ไร่