5 เคล็ดลับ เลือกเมล็ดพันธุ์ ช่วยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลดี

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหรณ์ได้จัดทำขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

หนึ่งในเทคนิคสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดูแลเพื่อให้ได้ผลบผลิตสูงสุด ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำมาปลูกว่า ต้องต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพมาปลูก เพราะหากเกษตรกรเลือกเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูก จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนได้มากกว่า ด้วยเมล็ดพันธุ์ดีอัตราการงอกจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขณะที่การดูแลบำรุงรักษาและระยะเวลาการปลูกไม่ต่างกับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป

บันไดแห่งความสำเร็จในการเลือกเมล็ดพันธุ์นั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ข้อแนะนำถึงหลักที่ควรปฏิบัต 5 ประการ ได้แก่

  1. ซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ โดยต้องเลือกร้านที่มีใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมจากกรมวิชาการเกษตร
  2. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน ตาม พรบ.พันธุ์พืชรับรอง
  3. ดูวัน เดือน ปีที่ผลิต โดยให้สังเกตวันหมดอายุ และเปอร์เซนต์การงอกข้างถุง
  4. ทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณของเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกจริง
  5. เลือกเมล็ดพันธุ์ดี การงอกยิ่งสูง การได้ต้นข้าวโพดที่แข็งแรง ผลผลิตยิ่งสูงตาม

 

สำหรับเกษตรกรที่สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา