รมว.กษ. ลงพื้นที่จันทบุรี มอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ แก่ชาวสวนยางภาคตะวันออก

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มอบเงินช่วยเหลือชาวสวนยางภาคตะวันออก ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา และติดตามสถานการณ์ด้านตลาดและราคายางอย่างใกล้ชิด รวมทั้งออกมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางมาโดยตลอด แต่เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบเป็นหลัก กว่าร้อยละ 85 เป็นการส่งออกยางพาราสู่ประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ โดยเฉพาะประเทศจีนที่กำลังประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา จึงเป็นปัจจัยลบที่ทำให้ราคายางลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ภาครัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มุ่งหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในระยะเร่งด่วน ช่วงที่ราคายางส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยางอย่างทุกวันนี้ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ ให้สามารถร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ และยกระดับราคายางให้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังได้

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน กษ. ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพิ่มรายได้เสริม โครงการที่ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ โครงการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ทั้งผู้ประกอบกิจการยางพารา หรือกลุ่มสหกรณ์ยางพารา นอกจากนี้ กษ. ได้วางแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเน้นการแก้ปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้กับเกษตรกรทำเกษตรรูปแบบใหม่ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือการจัดจำหน่าย ซึ่งต้องให้ตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตรกรผู้ผลิต และภาคเอกชนผู้ค้า ทั้งนี้ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงสมกับที่เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย

ด้าน นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ มีการจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ทั่วประเทศแล้ว กว่า 155.8 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง (1,100 บาท/ไร่) จำนวน 9,477 ราย เจ้าของสวนยางกรีดเอง (700 บาท/ไร่) จำนวน 7,787 ราย และคนกรีดยาง (700 บาท/ไร่) จำนวน 1,182 ราย สำหรับเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และ ฉะเชิงเทรา กยท. ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางให้ ธ.ก.ส. แล้ว จำนวน 2,102 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 21 ล้านบาท