กรมหม่อนไหม หนุนสร้างทายาทหม่อนไหมและขยายเครือข่ายอาชีพหม่อนไหมภาคใต้

กรมหม่อนไหม หนุนสร้างทายาทหม่อนไหม หวังขยายเครือข่ายอาชีพหม่อนไหมภาคใต้ พร้อมหนุนรักษา “ผ้ายกทอง” ซึ่งเป็นสินค้าผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เยี่ยมชมการทอผ้ายกทองเมืองนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะค่อนข้างยากจนให้มีอาชีพ โดยการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูป และมีการส่งวัตถุดิบจากกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา เช่น ด้านผ้าไหม ด้ายผ้าฝ้าย มาทอเป็นผืนผ้า สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่

กรมหม่อนไหม ได้เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า องค์ความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติให้กับราษฎร โดยมี พ.ต.ทรงวุฒิ วีระสุนทร หัวหน้าชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ให้การต้อนรับ จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม พบปะคุณครูกุหลาบ ภักดีใหม่ คุณครูประจำโครงงานอาชีพ “กระจูดกะทอผ้า สินค้าบ้านเนินธัมมัง” และนักเรียนในโครงการทายาทหม่อนไหม

สำหรับโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง มุ่งส่งเสริมอาชีพการทอผ้า การสานเสื่อกระจูดและการแปรรูป โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน