ม.แม่โจ้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน..แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน…แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กล่าวว่า “การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งสืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน เป็นจำนวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด(species)

เพื่อมาดำเนินงานสนองตามพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรมจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียน  การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยแท้เพื่อการอนุรักษ์  ศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน การจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ และกิจกรรมที่ 8 คือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและเพื่อการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ที่สนใจ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป”

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมด้วย คณะวิทยากรอีกหลายท่าน

 

ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3032