ไตรภาคีฯสับปะรดมีมติรับซื้อ5บาท/กก. กำชับพาณิชย์จังหวัดทำแผนป้องกันราคาเกษตรตกต่ำ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจกฟรีสับปะรดเนื่องจากโรงงานไม่รับซื้อ ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งดำเนินการช่วยเหลือ และเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่าสาเหตุจากสต็อกของโรงงานมีจำนวนสูงและต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ ทำให้ไม่สามารถรับซื้อสับปะรดในปริมาณมากได้ ประกอบเป็นช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และอากาศร้อนสลับฝนตกทำให้สัปปะรดแกน คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด

สำหรับผลการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีฯ ได้ขอความร่วมมือจากโรงงานยืนราคารับซื้อสับปะรดผลใหญ่ราคา 5 บาท/กิโลกรัม โดยให้ตรึงราคานี้ 15 วัน และขอให้โรงงานบริหารจัดการเรื่องจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกร ส่วนเกษตรกรขอความร่วมมือเรื่องคุณภาพให้ผลิตได้ตามเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด และลดการใช้สารเคมีก่อนตัดส่งโรงงาน โดยจังหวัดประจวบฯ มีพื้นที่ปลูกสับปะรด 486,386 ไร่ ผลผลิตรวม 1,110,319 ตัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,390 กิโลกรัม/ไร่ มีเกษตรกร 12,467 ราย ราคาสับปะรดผลใหญ่หน้าโรงงาน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม กิโลกรัมละ 4.40-5.20 บาท

นอกจากนี้ได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยต้องรู้ข้อมูล และเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตแต่ละพื้นที่จะออกสู่ตลาด เพื่อลดปัญหาผลผลิตต้นตลาดและราคาตกต่ำ และมอบหมายให้กรมการค้าภายใน จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นมันเส้นได้แลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งกำหนดทิศทางในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงรองรับฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ที่ผลผลิตเริ่มออกตั้งแต่ต้นปี 2561 และให้เตรียมพร้อมเชื่อมโยงการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปมันเส้นกับโรงแป้ง เอทานอล และผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย