พพ. น้อมนำแนวพระราชดำริพัฒนาพลังงานทดแทน จัดงบ 87 ล้านบาทส่งเสริมโครงการโซลาร์-พลังงานน้ำขนาดเล็กสู่ชุมชน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.  จะคงน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ตามแนวทางของกระทรวงพลังงาน

นายประพนธ์กล่าวว่า พพ.ได้ส่งเสริมโครงการที่เป็นประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ระดับ ภายใต้งบประมาณปี 2560 วงเงิน 87 ล้านบาท ได้แก่ 1.ระดับครัวเรือน  สนับสนุนการทำอุปกรณ์อบแห้งสำหรับพืชผลการเกษตร อาทิ การทำโดมที่ใช้เทคโนโลยีโซล่าร์สำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ ลำไยอบแห้ง พริกอบแห้ง และกล้วยตาก เพราะการอบแห้งทำให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีผิวสวย น่ารับประทาน สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการตากแห้งแบบเดิมถึง 10 เท่า พพ.ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแล้ว 19 ล้านบาท  โดยจะคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ 50 ราย โดย พพ.จะให้เงินสนับสนุน 35% ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 65% ผู้ร่วมโครงการจะออกเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ร่วมโครงการ

ส่วนระดับที่ 2 คือ ระดับชุมชน พพ.จะให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 30-60 กิโลวัตต์ เพราะพบว่ายังมีหลายอำเภอที่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ ซึ่วเบื้องต้นจะดำเนินการใน 5 แห่ง ได้แก่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ท่าสองยาง จ.ตาก, อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โครงการนี้ พพ.ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 68 ล้านบาท คาดว่าจะสนับสนุนเฉลี่ยแห่งละ  17-18 ล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จจะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแลต่อไปเพื่อความยั่งยืน โดยคาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณปลายปี 2560

“โครงการทั้ง 2 ระดับดังกล่าว เป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมด้านพลังงานมาบูรณาการสู่การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะสร้างประโยชน์ในชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายประพนธ์ กล่าว