กยท. เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยางตาม ม.49(3) รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา หวังพัฒนา 3 ภาคส่วนยางพาราเป็นหนึ่งเดียว

กยท. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพาราแห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เน้นพัฒนา 3 ภาคส่วน เกษตรกรฯ สถาบันฯ ผู้ประกอบกิจการยางเป็นหนึ่งเดียว มีผลบังคับใช้ทันที

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคส่วนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบกิจการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม้ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากประกอบกิจการไม้ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบกิจการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้ำว่า “ผู้ประกอบกิจการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ”