วว. / บริษัท สยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส   บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ “สานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริม  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย หวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้บริหาร วว. และสยามคูโบต้า ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท สยามคูโบต้าฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว วว. จะทำหน้าที่นำองค์ความรู้และผลงานวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา   ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือสานพลังประชารัฐในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (2562-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชน ทำให้ผู้ประกอบการของแต่ละหน่วยงาน สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ในด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   ท้องถิ่นของชุมชน

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตพืชหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชน เพื่อเสริมรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาด และร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สยามคูโบต้าจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ แสวงหาระบบนิเวศที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและทำให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบที่ดี รวมทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ สยามคูโบต้า และ วว. ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กร ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแข็งแกร่ง โดยผ่านการประสานความร่วมมือดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนย่างเป็นรูปธรรม