กรมเจรจาฯ จัดสัมมนาให้ความรู้กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับใหม่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามและการใช้ประโยชน์จาก “พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง” ในวันพุธที่ 7 ส.ค.2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจถึงประโยชน์และขั้นตอนการใช้กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท ประโยชน์และโอกาสจากการมีที่พึ่งในการลดข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนรับฟังข้อความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของอาเซียนในอนาคต


พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับใหม่ จะช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างกันได้ เพราะกลไกที่ใช้อยู่เดิมล้าสมัย ไม่ทันกับรูปแบบและวิวัฒนาการทางการค้าที่เปลี่ยนไป โดยประเด็นที่ได้รับการปรับปรุง เช่น กระบวนการหารือระหว่างคู่พิพาทที่ชัดเจนขึ้น การจัดตั้งคณะผู้พิจารณาเพื่อตัดสินกรณีพิพาทที่โปร่งใสขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อประเทศสมาชิก ระยะเวลาการพิจารณาคดีและการปฏิบัติตามคำตัดสินที่เหมาะสม และการใช้อนุญาโตตุลาการในฐานะกลไกระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นต้น