ฉลอง 50 ปี เกษตรเจ้าคุณทหาร จัดอบรมใหญ่ เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ นำทีมโดย รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง ห้ามพลาด 10 กุมภาพันธ์นี้

ข่าวจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งว่า ในโอกาสฉลอง 50 ปี เกษตรเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทางสถาบันได้จัดอบรม “เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ” ขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ห้อง c 201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาคเช้า เวลา 08.45-09.00 น. พิธีเปิดโดยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร, 09.00-10.30 น. “คลื่นลูกที่ 4 ทางการเกษตร (อาหารออร์แกนิก) และปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ โดย รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง, 10.45-11.30 น. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือน โดย ดร.บัญชา เวียงสมุทร, 11.30-12.00 น. “การสร้างโมเดลไล่แมลง” โดย ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม

รศ.ดร.เกษม สร้องทอง

ภาคบ่าย 13.00-13.45 น. “การทำฟาร์มกุ้งออร์แกนิก” โดย คุณธนาตย์ เหง่าหลี, 13.45-14.30 น. “การเรียนรู้เกษตรมีชีวิต” โดย รศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข, 14.45-15.45 น. เยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ, 15.45-16.30 น. ฟังประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์เชิงพาณิชย์, 16.30-17.00 น. “การตลาดเกษตรอินทรีย์” โดย บริษัท Natural and premium food,17.00-17.15 น. “ต้นแบบเกษตรอินทรีย์” โดย รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง

รศ.ดร.เกษม กล่าวว่า การอบรมครังนี้ทำเต็มรูปแบบในโอกาสฉลอง 50 ปี เกษตรเจ้าคุณทหาร โดยส่วนตัวแล้วถือว่า เป็นงานใหญ่ในรอบ 20 ปี

“เรื่องเกษตรอินทรีย์อยากให้รัฐเอาจริงเอาจัง เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน แนวทางการผลิตบ้านเรายังใช้วิธีเดิมๆ ทำให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ ปริมาณไม่เพียงพอ เพราะปัจจัยการผลิตไม่ได้มาตรฐาน อย่างน้ำหมักชีวภาพ ทำหลายครั้งคุณภาพจะไม่เหมือนกัน ทางที่ดีควรมีห้องแล็บตรวจวัด…เรื่องราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในต่างประเทศ สินค้าเกษตรอินทรีย์สูงกว่าสินค้าทั่วไป 20 เปอร์เซ็นต์ แต่บ้านเราบางอย่างสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในชนิดเดียวกัน หากมีการผลิตกันมากขึ้น ราคาคงลดลง ได้บริโภคกันมากขึ้น” รศ.ดร.เกษม กล่าว

ผู้สนใจลงทะเบียน เสียค่าใช้จ่าย 500 บาท (ค่าเอกสารและอาหารกลางวัน) ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เลขที่บัญชี 693-01635-7 ถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุจิรา ทองอ่อน โทร. (085) 388-2791