ITAP สวทช. เปิด Fast Track สนับสนุนผู้ประกอบการ ทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์เกี่ยวกับ COVID-19

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดทำโครงการ Fast Track “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19” (Medicine and Medical Device Fight COVID-19) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยด้านยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์โดยเร็ว โดยครอบคลุมการสนับสนุนในส่วนการทดสอบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทันสถานการณ์ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานรากของงานวิจัยด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะยาวต่อไป โดยโปรแกรม ITAP จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุดถึง 70% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ ผู้ประกอบการที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สวทช. https://www.nstda.or.th/ หรือกรอกใบสมัครขอรับบริการได้ที่ https://bit.ly/2VPmBlZ