วว. เปิดให้บริการใหม่ ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย เปิดให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรฐานต่างประเทศ สหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา (US, FDA) โดยให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์สิ่งของในสถานประกอบการอาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณสารเติมแต่ง และคุณสมบัติทางด้านกายภาพของวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ได้ที่ โทร.   02-579-1121- 30 ต่อ 3102  E-mail : [email protected], [email protected] (คณณัฐพิชา อุดมโภชน์และ คุณนันทนีย์ ไชยมังคลายนต์)