นนทบุรีจัดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ขานรับนโยบายรัฐบาล

นนทบุรีจัดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ขานรับนโยบายรัฐบาล   เน้นเพิ่มความสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน  ลด  เลิก ใช้สารเคมี ชูไฮไลท์ในงานจัดอุโมงค์ผลไม้ ออกร้านขายสินค้าปลอดสารพิษพร้อมตรวจสารพิษในเลือดฟรีให้ผู้ร่วมงาน

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน (Good Agricultural Practice :GAP) การทำเกษตรอินทรีย์เน้น ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีแบบเกษตรวิถีเก่าแต่มาส่งเสริมให้ใช้สารชีวภาพแทน

จังหวัดนนทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดนนทบุรีหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีกับตัวเกษตรกร  ที่จะช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตได้แล้ว  ยังส่งผลดีต่อผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันหันมาให้ความสนใจเรื่องอาหารปลอดภัย  และอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

งานในครั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ให้ผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบถึงคุณภาพสินค้าที่มีอยู่ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกร ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้เกษตรกร ทำน้อย แต่ได้มาก  ไฮไลท์สำคัญภายในงาน เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2560 นี้ จะมีการแสดงโชว์ศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร (ผลไม้) โดยการจัดเป็นอุโมงค์ผลไม้ พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบภูมิทัศน์ที่สวยงามและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นอกจากนั้นจะมีการประกวดผลไม้  4 ชนิด ได้แก่ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะละกอ ส้มโอ และการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้ 1 ประเภท กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารจากพืชปลอดภัย (ผลไม้) 1 ประเภท

การจำหน่ายสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย จำนวน 36 ร้านค้า และกิจกรรมให้บริการการตรวจสารพิษ ในเลือดแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ สำหรับการจัดงานครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ชิม ช็อป และถ่ายภาพที่ระลึกได้ภายในงานดังกล่าว