สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ ประกาศสมัครรับเลือกตั้ง

“สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร” วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์นี้

สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ หรือ สกช. ชวนเกษตรกรที่สนใจร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยสามารถยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัด/สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจำเขตประกาศกำหนด ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ/หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1. เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 2. สัญชาติไทย 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 4. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 5. มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น