สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญ ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน หรือกลุ่มโอทอป ที่สนใจนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ

-ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มโอทอป ที่มีความต้องการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

-ชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

-ต้องเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภายใต้ 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

-สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม

-มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

รายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

1) ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์ลายเสื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิตสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผลผลิตในสวนเกษตร

3) สารชีวภัณฑ์จากใบมันแกวเพื่อควบคุมแมลงและจุลินทรีย์ก่อโรคในฟาร์มเห็ด

4) ตู้ตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด

5) การผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดด้วยกระบวนการเอกทรูชันและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพรีทรีตเมนต์ด้วยกรดอินทรีย์

6) การผลิตเห็ดร้าจากเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าและผลิตภัณฑ์ผงเห็ดร้าปรุงรสสู่ธุรกิจอาหารจากพืช

7) กระดาษจากกล้วยหอมทอง

8) นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าครอบครัว

9) เครื่องอัดเม็ดวัสดุแบบมัลติฟังก์ชั่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

พื้นที่ดำเนินงาน

1) เลย 2) หนองคาย 3) บึงกาฬ 4) หนองบัวลำภู 5) อุดรธานี 6) สกลนคร 7) นครพนม 8) ขอนแก่น 9) กาฬสินธุ์ 10) มุกดาหาร 11) ร้อยเอ็ด และ 12) มหาสารคาม

สนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แห่งละ ไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.SidUP-IS.ssru.ac.th และ https://forms.gle/op7UVAw6XuuMDcSD8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 และ 085-911-2109

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โทร. 02-160-1343 ต่อ 22 และ 084-119-7410

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ โทร. 02-160-1343 ต่อ 12 และ 083-429-7431