มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อน บันทึกข้อตกลง 9 ราชมงคล “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ”

หลังจากที่ ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษาให้ ครอบคลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตลอดจนบูรณาการการทำ งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้รับการส่งเสริมป้องกันด้าน สุขภาพจิตและการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตนั้น

ล่าสุดอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback) คัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาก่อนสอบปลายภาคเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 89 คน เป็นบุคลากร จำนวน 64 คน นักศึกษาจำนวน 25 คน เพื่อเป็นการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตให้กับบุคลากรและนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา