BEDO ร่วมงาน TBCSD : Business for Biodiversity

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมงาน TBCSD : Business for Biodiversity การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ดร.ธนิต ชังถาวร และ นายสุวีร์ งานดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ นางสาวพักตร์พิมล โชคดีปรีชากุล ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงาน TBCSD : Business for Biodiversity การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภายในงาน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยมี นายสุวีร์ งานดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และการเสวนา เรื่อง “กลไกการเงิน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ” (Finance for Biodiversity) ในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก BIOFIN, UNDP และผู้แทนจาก IUCN ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop โดยทีมเจ้าหน้าที่ BEDO ให้แก่กลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD จำนวน 17 องค์กรเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุจากการดำเนินงานของบริษัท ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย