ม. เกษตร โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดและบริษัท Comexposium ประเทศฝรั่งเศส จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ SIMA ASEAN Thailand 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารแสดงสินค้า 5 และ 6 (Hall 5-6) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเครื่องจักรกลการเกษตร หรือ SIMA ASEAN Thailand 2017 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวบรวมนวัตกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย พบกับเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของมืออาชีพด้านการการเกษตร รวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม เทคโนโลยี และหัวข้อสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการ ดังนี้

อาคารแสดงสินค้า 5 และ 6 (Hall 5-6) ที่บูธหมายเลข GL-06
จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง อาทิ รถหย่อนกล้ารุ่นใหม่ เครื่องโรยเมล็ดและดินเพื่อเพาะกล้าอัตโนมัติความเร็วสูง และหุ่นยนต์ 3D สำหรับเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรผสมผสาน ฯลฯ

เวทีกลางภายในอาคารแสดงสินค้า 5 และ 6 (Hall 5-6)
เสวนาวิชาการโดยนักวิชาการจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ การใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับการผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง เครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบพกพา รถตัดใบมันสำปะหลังเพื่อการพาณิชย์ กระบวนการอัดฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรม ความสามารถในการทำงานเชิงไร่ของรถเกี่ยวนวดข้าว ระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการผลิตพลังงานจากชีวมวล การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของอ้อยที่เข้าสู่โรงงาน และการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง

ห้องประชุมฟินิกซ์ 4  สัมมนาเชิงวิชาการโดยนักวิชาการจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ
เครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมดิน ระบบเกษตรแม่นยำ และเทคโนโลยีดิจิตัลสำหรับข้อมูลยุคเกษตร 4.0

พื้นที่ริมทะเลสาบ จัดงาน Mini Kaset Fair และ KU Shop จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร หมายเหตุ เข้าชมเว็บไซต์งานได้ที่ http://www.sima-asean.com/th/
ลงทะเบียนเข้าชมงาน http://register.sima-asean.com/
โทรศัพท์ 02 – 833 – 5347 Email [email protected]