อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-10

ผลผลิต  ในเขตชลประทาน 19.77 ตัน/ไร่

ในเขตน้ำเสริม       15.28 ตัน/ไร่

ในเขตใช้น้ำฝน      10.71 ตัน/ไร่

ความหวาน        ในเขตชลประทาน 14.31 ซีซี เอส.

ในเขตน้ำเสริม       13.83 ซีซี เอส.

ในเขตใช้น้ำฝน      13.86 ซีซี เอส.

การแตกกอ         ดี (11,000 ลำ/ไร่)

การเจริญเติบโต   เร็ว

ความต้านทานโรค ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง

ดินที่เหมาะสม    ดินร่วนเหนียว

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี  โทร. 035-551-543, 035-551-433