เกษตรฯ เปิดสวนจัดงาน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

กรมวิชาการเกษตร เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา จัดงาน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิญปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบร่วมให้ความรู้พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ ชมและชิมผลผลิตมากมายจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ แจกฟรีต้นดาวเรืองพร้อมกล้าพันธุ์พืชกว่า 3 พันต้น 15 – 17 กันยายนนี้

พล.อ.ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 5 ประสาน ซึ่งเป็นนโยบายการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 70,000 ราย กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมแรงร่วมใจสนองนโยบายดังกล่าว และได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตรผ่านโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร โดยให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาและนำเอาแนวทางไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 5 ประสานฯ และโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้ง 17 ศูนย์ของของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดงาน “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยปราชญ์เกษตรและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การนำผลผลิตจากแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศและผลิตผลที่ได้จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชิม รวมทั้งยังมีการแจกผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร และกล้าพันธุ์พืชต่างๆ ภายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

“คาดว่าจะมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานประมาณ 3,000 คน ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานไว้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว ยังได้รับแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ต้นดาวเรือง และกล้าพันธุ์ผักสวนครัวที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานจำนวนกว่า 3,000 ต้น” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้ชูผลจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ยอดเงินสะพัดกว่า 13 ล้านบาท
บทความถัดไปเกษตรฯ ย้ำไม่ยื้อ 2 วัตถุอันตราย