เชิญเที่ยว “งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6”

คุณสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยการจัดงานครั้งแรกสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่พระครูวิเศษชัยวัฒน์ กับ คุณสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองปี 2555 หารือร่วมกันเพื่อต้องการให้เกษตรในจังหวัดอ่างทองได้มีช่องทางในการนำสินค้าทางการเกษตรด้านต่างๆ ออกมาแสดงให้ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและที่อื่นได้รู้จัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าทั้งพืชไม้ผล และต้นพันธุ์ไม้ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณวิศว ศะศิสมิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเกิดเป็นงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1 ในปี 2556

จุดประสงค์ของงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง คือ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอ่างทองในเรื่องการเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ตลอดจนยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ แล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการผลิตอย่างสูงสุด จนทำให้สามารถประหยัดต้นทุน ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

คุณสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

สำหรับการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือ คุณวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ร่วมกับทางคณะกรรมการจัดการได้กำหนดหัวข้อว่า “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ทั้งสาระและความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ผักและแปลงพืชนานาชนิด รวมถึงนิทรรศการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน, เรื่องของแป้งข้าวโพดหวานแดง (Siam Ruby Queen) ของ อาจารย์ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ที่กำลังโด่งดัง

นอกจากนั้น ยังมีแปลงนาสาธิต และอบรมการลดสารเคมีในการทำเกษตรทางด้านประมง มีการเสนอการเลี้ยงปลากัด และเทคนิคการเลี้ยงปลากัด ตลอดจนการเพาะเลี้ยงลูกปลากัดเพื่อการส่งออก ส่วนทางด้านปศุสัตว์มีการเสนอโรงเรือนแบบประหยัดสำหรับเลี้ยงเป็ด/ไก่ ไก่เนื้อ และไก่ไข่ หรือการเลี้ยงแพะ

ด้านสำนักงานพัฒนาที่ดินได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บตัวอย่างดิน มีการตรวจดินและการบำรุงดินโดยหลักสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงการใช้ปุ๋ย หญ้าแฝก การแกล้งดินเพื่อลดต้นทุน หรือแม้กระทั่งการผลิตอาหารปลอดภัย ทางด้านบัญชีเกษตร ได้มีการนำเสนอวิธีการทำบัญชีครัวเรือนแบบลดต้นทุนจากการประกอบอาชีพ

แปลงนาสาธิต

มีการนำเสนอทฤษฎีของพ่อสู่วิถีแห่งความพอเพียง และน้อมนำพระราชดำรัสจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทางด้านทฤษฎีใหม่ มาประกอบกับวิถีชีวิต ด้านการเกษตร ตามโครงการในพระราชดำริ พร้อมเสนอตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงแพะ การป้อนนมแพะ การจำลองมุ้งปลูกเมล่อน

สำหรับโครงการหนองเจ็ดเส้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได้นำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ช็อปกันอย่างเต็มที่ พร้อมกับมีจัดกิจกรรมอ่างทอง Grand Sale ลดราคาสินค้า นาทีทอง และนำผู้ผลิตอาหารมาจัดเป็นตลาดย้อนยุคเพื่อนำเสนอเมนูอาหารชั้นนำหลายประเภทจากผู้ผลิตโดยตรงจากทางหอการค้าจังหวัดอ่างทอง และร้านประชารัฐของดีเมืองอ่างทองมาออกร้านจำหน่าย

บรรยากาศงานเมื่อปี 2560

นอกจากความเพลิดเพลินจากการเลือกซื้อสินค้าชนิดต่างๆ และผู้ค้าพันธุ์ไม้จำนวนกว่า 200 ราย มาเปิดร้านจำหน่ายภายในงานแล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นสาระด้วยการสาธิตและฝึกอบรมในหัวข้ออาชีพเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอฟาร์มตัวอย่างและโครงการในพระราชดำริ นำเสนอกิจกรรมฝึกอาชีพการผลิตเห็ดครบวงจรจากกูรูด้านเพาะเห็ดชั้นแนวหน้า การปลูกหม่อนกินผลให้ออกผลตามต้องการ จากทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมเกษตรชัยนาท

ทางด้านสถานที่จอดรถมีบริการพื้นที่จอดรถกว่า 30 ไร่ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 20.00 น. ช่วงเย็นมีมหรสพชมฟรีตลอดงาน

“ไม่เพียงท่านจะได้มาชม ชิม และช็อปสินค้ากันอย่างเพลิดเพลินแล้ว ยังได้มีโอกาสไหว้พระปิดทอง ห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล พระพุทธรูปกลางแจ้ง ที่สร้างขึ้นสมัยสุโขทัย มีความยาว 50 เมตร เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ด้วย” คุณสิริพร กล่าว

อย่าลืม…เที่ยวงานเกษตรและของดี เมืองอ่างทองครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นงานเดียวที่รวมทั้งสาระ/ความบันเทิงทุกอย่างไว้พร้อมเพรียง แล้วเจอกัน…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพพร คงรอต (นก) โทรศัพท์ (087) 557-4044

 

พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล พระพุทธรูปกลางแจ้ง ที่สร้างขึ้นสมัยสุโขทัย