แรด

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ปานกลาง (medium)

ลักษณะเปลือกลำต้น (bark texture) เรียบ (smooth) การเลื้อยของกิ่ง (climbing of branch) ไม่เลื้อย (no) รูปร่างของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี (yield) 400 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล (fruit size) ความยาว 12.44 เซนติเมตร ความกว้าง 7.42 เซนติเมตร ความหนา 6.12 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 300 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 13 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.13 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเส้นใยในเนื้อ (quantity of fibre) น้อย (scarce) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 16 A ขนาดเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.6 เซนติเมตร ความยาว (length) 10.82 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.8 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด (stone weight) 15 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) หวานอมเปรี้ยว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปรี้ยวอมหวาน ความหวานของเนื้อ (brix) 20 องศา บริกซ์