หนังกลางวัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.

ลักษณะประจำพันธุ์ (characteristics)

ลักษณะทรงพุ่มต้น (canopy) ใหญ่ (large)

ลักษณะเปลือกลำต้น (bark texture) เรียบ (smooth) รูปร่างของใบ (leaf shape) ป้อมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin)คลื่น (undulate) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูปหน้าตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ป้อมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (depth stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) เล็ก (week) ทรงไหล่ด้านท้องผล (shape of ventral shoulder) กลมกว้าง (rounded outward) ทรงไหล่ด้านหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหล่ลาดลง 45 องศา (sloping downward) ร่องฐานผล (groove at fruit base) ไม่มี (absent) รอยเว้าด้านท้องผล (sinus) มี(present) นอไหล่ขวาของทรงผล (lumpiness at right shoulder) ไม่มี (absent) จะงอย (Beak) ไม่มี (absent)

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตต่อต้นเมื่ออายุ 10 ปี (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล (out of season) ขนาดผล (fruit size) ความยาว 16.50 เซนติเมตร ความกว้าง 7.26 เซนติเมตร ความหนา 6.42 เซนติเมตร น้ำหนักผล (fruit weight) 300-600 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 12 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นอ่อน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.46 เซนติเมตร เส้นใยในเนื้อ (fibre) ไม่มี (absent) ปริมาณเส้นใยในเนื้อ (quantity of fibre) น้อย (scarce) ปริมาณน้ำในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.22 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 C สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 15 A รูปทรงของเมล็ด (Stone shape) ขอบขนาน (oblong) ขนาดเมล็ด (stone size) ความกว้าง (width) 3.48 เซนติเมตร ความยาว (length) 15.22 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.63 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปรี้ยว

แหล่งที่มา : คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย บ้านสวนไม้ดี ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3096786