สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด เข้มแข็งด้วยการจัดการทางบัญชีที่ดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่งและสร้างครูบัญชีอาสา โดยมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ นางนิตยา จันชัยภูมิ ครูบัญชีดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2561 จากจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้นำระบบบัญชีที่ได้เรียนรู้จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ คือการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยระบบบัญชีครบวงจร ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ให้บริการกับสหกรณ์ต่างๆ เป็นระบบก็ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น ระบบการรับสมาชิก ระบบการรับฝากเงิน ระบบการให้กู้ยืม สมาชิกสามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นได้ง่าย โดยหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยในการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คือ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารงานของสหกรณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริหารจัดการงานภาคสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรมดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมตามธุรกิจของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน และมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและมีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐานสามารถปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Smart 4M ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น มือถือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย สำหรับ Smart4M ประกอบไปด้วย Smart Me เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปในการใช้บันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ Smart Member แอปพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา Smart Manage แอปพลิเคชั่นสำหรับกรรมการสหกรณ์ ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และ Smart Monitor แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ นับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เข้าถึงได้มากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้มากที่สุดอีกด้วย ทั้งนี้ สหกรณ์หนองหญ้าไซ จำกัด ถือว่าเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ที่ได้นำระบบบัญชีที่ได้เรียนรู้จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์ และมีจุดเด่นในด้านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงาน ทำธุรกิจบนพื้นฐานด้วยความระมัดระวัง และเป็นพื้นฐานของการมีคุณธรรม สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในระบบสหกรณ์

ด้าน นางนิตยานิตยา จันชัยภูมิ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มต้นบันทึกบัญชีเมื่อปี 2548 จากการได้รับการสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี จึงนำข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งได้ขยายเครือข่ายไปยังเยาวชนของชาติ โดยเข้าไปสอนแนะการจดบันทึกบัญชีให้กับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมกับสหกรณ์จัดโครงการออมทรัพย์ ออมความดีถวายพ่อหลวง มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และนักเรียนที่จดบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย อย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กๆ เยาวชนมีการวางแผนการจัดการงานด้านการเงิน การออม รวมถึงการทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปอีกด้วย

สำหรับความสำเร็จของสหกรณ์หนองหญ้าไซ จำกัด ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ที่มีความรักความสามัคคีกัน ทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และสมาชิกที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ก็มีแนวทางดำเนินงานโดยนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่าง Smart 4M ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถเปิดดูข้อมูลในมือถือได้ด้วยตัวเอง  และอีกส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ในเรื่องของการจดทำบัญชี เพื่อให้เขารู้รายได้และค่าใช้จ่ายของตัวเอง แล้วสามารถปรับมาใช้ในเรื่องของสมดุล ทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น จะส่งผลถึงตัวองค์กรให้มีความแข็งแรง

“ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการจดบันทึกบัญชี จะทำให้เขารู้สภาวะเศรษฐกิจของตัวเองและครอบครัว ว่าเขามีรายได้เท่าไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร เขาควรปรับอย่างไรให้เกิดความสมดุล  ส่วนประโยชน์ที่สหกรณ์ได้ก็คือ จะมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถเอาข้อมูลที่สมาชิกจดบันทึกบัญชีมาใช้วางแผนในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินเชื่อ หรือธุรกิจที่เรียกว่ารวมกันซื้อ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง โดยทั้งหมดนี้ จะมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เปรียบเสมือน ครู และเป็นพี่เลี้ยง คอยชี้แนะให้ถูกต้อง ถูกวิธี ถ้าเห็นว่าอะไรที่อาจจะมีปัญหา หรือมองจากตัวเลขแล้ว อาจจะเกิดความเสี่ยง ทางกรมฯ ก็จะใช้วิธีชี้แนะที่ได้จากตัวเลขนั้นเอง” นางนิตยา กล่าวทิ้งท้าย