อิทธิพงศ์ ดีวรรณ รับรางวัล Best in Show “การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 7th Maejo Aguascaping Contest เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 85 ปี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าของตลาดพรรณไม้น้ำอีกด้วย สำหรับตู้พรรณไม้น้ำที่จัดแล้วสามารถสร้างมูลค่าได้ถึงตู้ละ 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสวยงามของผลงาน สำหรับเกณฑ์การตัดสินอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตู้ แสง สี ที่เหมาะสม มีความสวยงามประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้สนใจผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด จำนวน 19 ผลงาน และผ่านเข้ามาในรอบตัดสิน จำนวน 13 ผลงาน

ผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ Best in Show ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นายอิทธิพงศ์ ดีวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นายวงษ์สวรรค์ เวชสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล และเงิน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นายสิทธิชน อังคุตรานนท์ รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล รับโล่รางวัล เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ได้แก่ 1. นายตกานต์ ประนอม และ 2. นายนภัทร ปรียางกูร รางวัล Popular Vote รับโล่รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ นายวงษ์สวรรค์ เวชสิทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานการประกวดได้ที่ คณะเทคโนโลยีและทรัพยากรทางน้ำ เวลา 09.00-17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561