ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานวิถีปลูกข้าวลงแขกดำนา

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวลงแขกดำนา และสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตของชาวนา การทำนาให้คงอยู่ต่อไป โดยมี ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ แปลงนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา