รมช. ประภัตร ดันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีศักยภาพ

รมช. ประภัตร ดันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีศักยภาพ ผนึกกรมน้ำขุดบ่อบาดาลปลูกพืชอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก จ.ตาก โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการผลิต พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านการบริหารให้การต้อนรับในพื้นที่และร่วมรับฟังนโยบาย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ ได้หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาพันธุ์โคเพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพรองรับในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยได้ประสานความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ

ประเทศไทยมีการนำเข้าโคเนื้อพันธุ์ดีและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไทยต้องเสียดุลการค้าระหว่างประเทศปีละหลายล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ดำเนินการสร้างโคพันธุ์ตากให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2529 วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อผลิตโคพ่อพันธุ์และน้ำเชื้อแข็งกระจายพันธุกรรมให้กับเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีแม่โคพันธุ์ตาก ประมาณ 500 ตัว ใน 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก จำนวน 200 ตัว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ จำนวน 200 ตัว และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก จำนวน 100 ตัว ซึ่งโคสายพันธุ์ตากเป็นโคที่มีการเจิรญเติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี

บทความก่อนหน้านี้เจียไต๋ มอบความรู้ คู่เคียงเกษตรกรไทย รุกหน้าจัดงานสัมมนาวิชาการตามแบบฉบับเจียไต๋
บทความถัดไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ ผลิตกาแฟคุณภาพภายใต้แบรนด์ “ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่” รับรางวัลเลิศรัฐสาขาพัฒนาการบริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. ปี 2562