วว. ร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ วว. เข้าร่วมถวายพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องใน “วันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี  2562” เพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน มุ่งสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกภาคส่วน พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติของชาติต่อไป ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ