เพอร์เฟคกรุ๊ป หนุน รง.อุตสาหกรรมไทย ดูแลสิ่งแวดล้อมถูกกม. พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภุมรินทร์ กลั่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนท์ คอนชัลแทนท์ จำกัด (เพอร์เฟคกรุ๊ป) ได้กล่าวว่า “บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนท์ คอนชัลแทนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร คือเป็นทั้งที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, กำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดจำหน่ายนาโนเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงระบบจัดการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเกื้อกูลแบบครบวงจร นำไปสู่เป้าหมายหลักคือการที่มีของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถขับเคลื่อน ปรับเปลี่ยนการจัดการทรัพยากรภายในได้อย่างมีคุณภาพ

ในปัจจุบันการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องปฎิบัติตามกฏหมาย และยังเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ ตัวอย่างเช่น เรื่องกฎหมายการบำบัดน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 ซึ่งมีความเข้มงวดมาก สีของน้ำที่ปล่อยออกจากโรงงานต้องอยู่ที่ระดับ 300 ADMI ซึ่งเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชาเขียวที่เราซื้อดื่มกินกัน การลดสีของน้ำมีขั้นตอน กระบวนการบำบัดที่ต้องใช้ Know-How สูง โดยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มีต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคือการบำบัดน้ำเสียและมลพิษทางอากาศยังเป็นต้นทุนที่มีค่าใช้จ่ายและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องมีการปรับปรุงในทุก 5 ปี ซึ่งทางโรงงานควรจะวางแผนร่วมกับที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นภาพค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเรื่องการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2551 ได้มีการกำหนดว่าโรงงานที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จะต้องแจ้งปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำให้ชัดเจน แต่หลังจากได้มีกฎหมายใหม่ออกมา หากตรวจพบว่าน้ำที่ปล่อยมีปริมาณเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ จะไม่สามารถทิ้งส่วนที่เกินลงในแม่น้ำได้ ต้องทำการรีไซเคิลก่อน ส่วนโรงงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็มีการกำหนดว่าห้ามทิ้งน้ำเสีย 100% ลงในท่อระบายน้ำ โดยจะต้องทำการบำบัดน้ำเสียก่อน ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องปรับตัวในเรื่องนี้

นายภุมรินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า “ที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชนนั้น ได้พัฒนาขึ้นมาจากกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องการบำบัดน้ำเสียในแบบเดียวกันทุกอุตสาหกรรม จึงทำให้ในบางอุตสาหกรรมมีต้นทุนการจัดการที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายลงทุนที่เหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในระดับโลก เพราะเจ้าของสินค้าระดับโลกส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวด ล้อม หลายโรงงานไม่สามารถรับออเดอร์จากแบรนด์ระดับโลกได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติเรื่องการบำบัดน้ำเสียและมลพิษทางอากาศ ซึ่งการมีแผนดูแลสิ่งแวดล้อมในงบการลงทุน สามารถนำไปนำเสนอให้กับคู่ค้าเป้าหมายระดับโลก ช่วยโปรโมตแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกด้วย

ตัวอย่างบริษัทฯ ที่ให้ความไว้วางใจเพอร์เฟคกรุ๊ป ในการบริหารระบบจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรคือ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ของโลก ที่มีสร้อยข้อมือชาร์มเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ซึ่งได้ให้บริษัทฯ มารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม และระบบจัดการสิ่งแวด ล้อมต่างๆ อย่างครบวงจร รวมทั้งการใช้นาโนเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ

ด้วยประสบการณ์ทีผ่านมา จึงทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 200 ราย เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่สนใจในเรื่องระบบจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถส่งข้อมูลปัจจุบันมาให้ ทางบริษัทฯ จะส่งทีมงานเข้าไปวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา การให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเน้นเรื่องการลดต้นทุน และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยให้อุตสาหกรรมหรือโรงงานของคุณมีต้นทุนที่ถูกลง และมีกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีที่ช่วยส่งเสริมโลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม โดยสามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนท์ คอนชัลแทนท์ จำกัด โทรศัพท์ 02-557-2164, 086-704-1133 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป