ปราจีนบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สวนสุขภาพเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล    ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกอารักขาพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 270 คน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง