ปราจีนฯ ดันเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ปี 2563 ระยะที่ 1

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมย่อยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรีให้มีศักยภาพในการผลิตพืช โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร 2. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ 3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้นำทางการเกษตรยุคใหม่ ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 ราย และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ 7 ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว