ซีพี-เมจิ ผนึกกำลัง จังหวัดภูเก็ต สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจฯ

นายศุภัช ชเลกาญจน์ ผู้แทน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมกับ 3 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต นำโดย นางสาวเขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดโครงการ “ทำชีวิต ให้มีชีวา” เพิ่มทักษะความรู้ด้านศิลปะและดนตรี ให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างต้นแบบที่ดี คืนคนดีสู่สังคม พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นมเมจิ ให้แก่น้องๆ ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 34 คน และหญิง 6 คน ได้บริโภคนมคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสมวัยอย่างทั่วถึง

โครงการ “ทำชีวิต ให้มีชีวา” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้มี “วิชาชีวิต หรือ ทักษะชีวิต” นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต นอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การฝึกทักษะทางด้านดนตรี ได้แก่ กีตาร์ กลอง และการขับร้อง โดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และ วิธีการทำ “ผ้ามัดย้อม” ฝึกทักษะศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน ให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง เลือกสีที่ชอบและทำลวดลายตามจินตนาการ สวยงามไม่ซ้ำใคร สร้างความภาคภูมิใจให้แก่น้องๆ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต