ซีพีเอฟ เปิดศูนย์ RD Center รับคณะนักศึกษา MBA จากสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความเป็นครัวของโลก

ดร.น้ำทิพย์ ชุมพลกุลวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านวิจัยเชิงวิชาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต้อนรับ คณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยแปซิฟิคลูเธอรัน (Pacific Lutheran University) สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าจากสหรัฐอเมริกา นำโดย นายราโอ เคาทา รองคณบดี โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ เข้าทัศนศึกษาดูงานกิจการของซีพีเอฟ พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Research and Development Center อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก โดยมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ใช้ในการทดลองผลิตสินค้าอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและทันต่อกระแสของตลาด

การเยี่ยมชมครั้งนี้ มีส่วนช่วยเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟ ในฐานะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศ ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพสูงให้ผู้บริโภค 4,000 ล้านคนทั่วโลก รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่คณะนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมอาหารของซีพีเอฟ ขับเคลื่อนสู่การเป็นครัวของโลกยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา