เปิดตัว “ทปว.” 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน พร้อมบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมแถลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พร้อมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานสภาโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 15

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุน แถลงเปิดตัว “ทปว.” ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นกลไกบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

“สืบเนื่องจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit , PMU) ขึ้น ได้มีการดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัย เพื่อหารือและรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดโครงสร้าง และกลไกเชิงนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศอย่างแท้จริง โดยทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวต้องมีความร่วมมือกัน ทั้งเชิงการบริหารจัดการให้ได้นโยบายที่มีความชัดเจน ให้ได้วงเงินที่มีความเหมาะสมที่จะขับเคลื่อน รวมทั้งมีการพัฒนาให้การดำเนินการกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเกิดขึ้นได้ดี

ในที่สุด 7 PMUs ได้กำหนดให้มีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการและกึ่งทางการเกิดขึ้น โดยตกลงร่วมกันให้มี “ทปว.” ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กลไกโครงสร้างนี้จะทำให้ PMU มีทั้งระบบการบริหารจัดการที่มีหลักการและมาตรฐานเดียวกัน มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Best practice) มีแนวทางการปฏิบัติและจริยธรรม (Code of Conduct) สามารถดำเนินการร่วมกันได้

ทั้งนี้ กระบวนการของ 7 PMUs ซึ่งมีความพร้อมทั้งระบบบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน จำเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งกับ สกสว. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สอวช. ซึ่งรับผิดชอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

กิจกรรครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมมือกัน และ ทปว. หวังว่าการดำเนินการในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้กลไกกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนี้ จะเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างดี มีทั้งการเริ่มต้น การร่วมกันดำเนินการของทั้งเจ็ดหน่วยงาน ตั้งใจจะกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก จากนั้นแล้วรูดซิปให้ถูกต้อง วันนี้ขอบคุณ สกสว. สอวช. และผู้บริหารของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในนาม ทปว. ทุกท่านที่ได้ร่วมมือดำเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่สิ่งที่ต้องการและอยากเห็น คือ “การวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ