มทร.ศรีวิชัย เติมฝันฉันจะเป็นครูช่างยุคดิจิตอล # 2

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านในยุคปัจจุบัน โดยการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนรู้จักคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสามารถนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดนั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมคือ “ครูผู้สอน” ที่จะต้องมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ด้วย

คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตครูผู้สอนในรูปแบบของ “ครูช่างนักปฏิบัติ” จึงก่อเกิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิด​ประสบการณ์​ใหม่ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6 และนักศึกษา​ระดับ​ประกาศ​นีย​บัตร​วิชาชีพ​ (ปวช.3) ​ในโครงการ​เติม​ฝัน​ฉัน​จะเป็น​ครู​ช่าง​ยุคดิจิตอล # 2 (I will be a vocational teacher in digital era # 2) เพื่อเปิดโอกาส​ให้นักเรียน ​นักศึกษา​ ที่มีความฝันอยากเป็นครูช่างและนัก​เทคโนโลยี​ ได้ทดลองใช้อุปกรณ์​การเรียน​การ​สอน​จริง​ รวมถึงเพิ่มพูน​ทักษะ​พื้นฐาน​ให้แก่นักเรียน​ นักศึกษา​ที่มีความสนใจ โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ ฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพื้นฐานจากหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และฐานการสร้างชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาววิไลวรรณ บุญมิ่ง (น้องนาง) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา กล่าวว่า เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้หนูได้เห็นการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพครู ซึ่งหนูต้องการรู้ว่าในค่ายมีสาระดีๆ อะไรบ้างที่เกี่ยวกับ “ครูช่าง” แต่ละสาขาเขาสอนอย่างไร ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายนั้น ได้แก่ การเรียนสาขาต่างๆ นั้นต้องเรียนอย่างไร ทำงานอะไรได้บ้าง รวมถึงได้ความสนุกสนาน ความสามัคคี ได้เพื่อนใหม่ต่างสถาบันและได้รู้จักพี่ๆ อาจารย์ที่น่ารัก